اميرعلي حيدر اميري گفت: امروز آمريكا از درون در حال فرو پاشي است، چون مكتب ليبرال دموكراسي، وال استريت و حكومت ثروت و سرمايه، بورس، بیمه و بانک در آمريكا رو به زوال و نابودي است.

امیرعلی حیدر امیری در گفت وگو با سفيرافلاك با اشاره به شرايط اقتصادي اجتماعي حاكم بر آمريكا اظهار داشت: شرايط حاكم بر آمريكا يك شرايط تبعيض آميز قانوني و تئوريزه است، به اين معني كه تبعيض هاي چند طبقه و چندين سطحي در آمريكا قانونی، تئوريزه و مدون شده و از طرفي آزار دهنده است.

 
وي با اشاره به تبعيض جنسيتي بين زن و مرد در آمريكا گفت: با شعار و به نام تساوي بين حقوق زن و مرد و فمينيست در حق زنان ظلم مي شود و مواردي همچون تربيت فرزند، شوهرداري و تربيت نسل نيكو به عنوان رسالت اصلي زن، متاسفانه به كاباره، دانسينگ و جاهاي مختلف براي بهره برداري جنسي كشيده شده است و اين در واقع يك نوع برده داری مدرن، توسط مردان از زنان است.


اميري خاطرنشان كرد: تبعيض بعدي در آمريكا تبعيض نژادي است كه بين نژاد سفيد و رنگين پوستان، شامل سرخ پوستان و سياه پوستان ساكن آمريكا ايجاد شده است و اين نژادهای رنگین پوست، هربار به شيوه هاي مختلف مورد ظلم و ستم واقع مي شوند، بطوريكه هر هفته شاهد كشته شدن سياه پوستان توسط پليس آمريكا و فدرال هستيم و اين كشتارها به امري روتين و معمولي تبديل شده است.

تحليل گر مسائل سياسي تصريح كرد: صحبت هاي جورج فلوید، آن هنگام كه پليس زانو بر گلويش گذاشته و او ملتمسانه فریاد می زند: گلويم تحت فشار است، دارم خفه مي شوم و نمي توانم نفس بكشم! نماد فریاد مظلومانه تمامي مردم آمريكاست كه تحت تبعيض قانوني نژادي حاكم بر آمريكا در حال خفه شدن هستند.

اكثر مردم آمريكا كارتن خواب و بي خانمان هستند
اميري عنوان كرد: نظام آمريكا يك نظام ليبرال دموكراسي است كه تبعيض پولي و سرمايه در آن موج مي زند بطوريكه آن دسته از مردمي كه پول ندارند، تحت ظلم و ستم قرار مي گيرند. در اين كشور اگر شخصي 2 قسط وام مسكن خود را پرداخت نكند، خانه اش مصادره مي شود و همين امر موجب شده تعداد زيادي از افراد ساكن آمريكا كارتن خواب و بي خانمان باشند.

 
اين مدرس دانشگاه با اشاره به تبعيض دين و مذهب در آمريكا، بيان كرد: اگرچه جامعه آمريكا تقريباً مسيحي با تعداد بالايي مسلمان است، اما امروز دين تندرو يهود و آيپك(لابي صهيونيسم جهاني) بر اين كشور حكومت مي كند؛ به واقع آزادي بيان، دين و مذهب در آمريكا نيست و آزادي آن موقعي وجود دارد كه مغاير با شئون و حكومت استبداد، جور و ستمشان نباشد و هر كسي صداي آزادي خواهي سر بدهد تحت مبارزه با تندروري ديني محكوم به شكست است و او را از بين مي برند.


وي از تبعيض بين مهاجرين و سفيد پوستان ساكن آمريكا ياد كرد و گفت: كساني كه براي زندگي بهتر و رفاه به آمريكا مهاجرت مي كنند مورد ظلم و ستم ساكنان بومي سفيد پوست آمريكا قرار مي گيرند و با دادن مقداري پول به آن ها و حقوق به بيگاري گرفته مي شوند.

آمريكا از درون در حال فرو پاشي است
اميري با بيان اين كه امروز آمريكا از درون در حال فرو پاشي است، چون مكتب ليبرال دموكراسي، وال استريت و حكومت ثروت و سرمايه، بورس، بیمه و بانک در آمريكا رو به زوال و نابودي است، ابراز داشت: لنینيست ها، ماركسيست ها، سوسياليست ها و كمونيست ها اعتقاد داشتند كه مكتب آن ها كامل است، اما مكتبشان به زباله دان تاريخ افتاد و امروز هم مكتب ليبرال دموكراسي در حال غرق شدن است و ترك بر ديواره مكتب مادي و مترياليسي ليبرال دموكراسي افتاده است.

تئوريسن مسائل سياسي با بيان اينكه امروز جامعه آمريكا يك جامعه شكست خورده است و در عين حال كه تصور مي كنند در يك آزادي بي حد و حصر قرار دارند، تصريح كرد: واقعيت اين است كه جامعه آمريكا به نام آزادي افراد را محبوس كرده است، چون آن ها را به سمت هيجانات جنسي، دانسينگ، كاباره و اعتياد سوق داده است و عده ي قليلي در آمريكا حكومت مي كنند.


اميري با اشاره به تبعيض سياسي در آمريكا اظهار داشت: در اين نوع تبعيض در آمريكا، اعضاي احزاب جمهوري خواه و دموكرات، بر بقيه مردم تفاخر و تكبر داشته و معتقدند كه از طبقه بالاي سياسي، اجتماعي برخوردارند، لذا زماني كه دموكرات ها حكومت مي كنند جنگ بر سرنفت بوده و كارتل هاي نفتي تقويت مي شوند و هنگامه روي كار آمدن جمهوري خواهان، زرادخانه ها و كارخانه داران حكومت مي كنند.


آمريكا در حال غرق شدن است

وي با يادآوري تلاش ترامپ براي تهيه كمك 2 هزار ميليارد دلاري از كنگره براي كمك به قشر سرمايه دار، صاحبان ثروت و سرمايه در هنگام شيوع ويروس كرونا عنوان كرد: آمريكا در حال غرق شدن است چون از خدا و معنويت فاصله گرفته است و صاحبان زر و زور و تزوير، با ظلم به محرومين و مستضعفين در حال حكومت هستند.

پژوهشگر لرستاني گفت: معترضين به مكان هايي كه منبع ثروت است حمله مي كنند چون از رنج تبعيض آميزي كه حكايت از نژاد پرستي، قوميت پرستي، ثروت پرستي، رنگ پوست پرستي و جنسيت پرستي دارد رنج مي برند.


وي با اشاره به تأثير تظاهرات مردمي بر اقتصاد آمريكا گفت: در آمريكا خلا معنويت، عدم تساوي حقوق انسان ها، نبود دين و عدالت اجتماعي، بيداد، ظلم و ستم را داريم، درنتيجه شك نكنيد اگر قضيه اعتراضات استكبارستيزي مردم در آمريكا سركوب شود، چند سال بعد این آتش زیر خاکستر دوباره سرباز مي كند.

انتهاي پيام/