سام ستایشی گفت: ساختار آمریکا مبتنی بر نظام سرمایه داری و لیبرالی بوده و ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است.

سام ستایشی در گفت و گو با سفیرافلاک اظهار داشت: انتظار عدالت در سیاست، اجتماع و اقتصاد از سیستم سرمایه داری انتظاری بیهوده بوده زیرا ذات لیبرالیسم تبعیض و بی عدالتی است و تمامی اتفاقاتی که امروزه در آمریکا و اروپا رخ داده، به دلیل نگاه اومانیستی و خودمحورگونه ی نهفته شده در این سیستم است.

وی اضافه کرد: با نگاهی به تاریخ ۳۰۰ ساله آمریکا می‌بینیم که پایه و اساس این کشور بر محور استعمار و استثمار و خوی وحشی گری تشکیل شده به طور مثال اگر در چند سال اخیر مسئله “نژادپرستی” برای سیاه پوستان آمریکا مطرح بوده همین مسئله در گذشته برای سرخ پوستان نیز اتفاق افتاده است یعنی زمانی که اروپائیان در خاک سرخ پوستان پا نهادند و با تجاوز و وحشی گری آنان را به استعمار خود درآوردند و در ادامه تشکیل ساختارهای خود، سیاهپوستان آفریقایی را با هدف برده داری به این سرزمین انتقال دادند و آنان را به عنوان شهروند درجه دوم معرفی کردند.

کارشناس سیاسی تصریح کرد: تاکنون در هر بازه زمانی و متناسب با اتفاقات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که رخ داده، واکنش هایی نسبت به این تبعیض ها صورت گرفته و سه عامل نبود ایدوئولوژی مشخص، فقدان رهبری مدیر و مدبر و همچنین عدم انسجام در میان معترضین..

وی اضافه کرد: امروز آیینه تمام نمایی از تفکر لیبرال دموکراسی که داعیه جهانی شدن و سروری دارد را می بینیم و اگر ما می‌خواستیم به مردم کشور خود و دیگر کشورها بگوئیم و یا ثابت کنیم که لیبرالیسم منتهی به تبعیض و بی عدالتی می شود شاید هیچ وقت نمی توانستیم این امر مهم را به اثبات برسانیم؛ حال با توجه به اتفاقات پیش آمده در غرب، مردم می توانند نتیجه و دستاورد فرهنگ لیبرال دموکراسی را به صورتی کاملا شفاف مشاهده نمایند.

پژوهشگر علوم سیاسی با اشاره به آینده نظام های لیبرالی و طاغوتی گفت: طبق اعتقادات ما به سنت ها و وعده های الهی جبهه باطل که نماد آن تمدن غرب و آمریکاست قطعا به انحطاط و زوال کشیده می‌شود اما اینکه این اتفاق در چه زمانی عملی خواهد شد از یک طرف به نوع عملکرد و تلاش حامیان جبهه حق و از طرفی ارتباط با مستضعفان و عدالتخواهان جهان وابسته است که اگر جبهه واحد مستضعفین دنیا تشکیل شود پایان تمدن طاغوتی غرب زودتر محقق می شود.

انتهای پیام/