قسمت دهم از مجموعه ۱۱ قسمتی آمریکای زیبا منتشر شد.