همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی شهرستان دلفان سراسر در غم و اندوه فرورفته است.