زائران پیاده اربعین حسینی از مشهد به لرستان رسیدند.