رژه موتوری و رزمایش ضدعفونی معابر پرتردد کوهدشت توسط سپاه این شهرستان برگزار شد.