سرود «چادرت را بتکان روزی مارا برسان» در حاشیه نهضت کمک‌های مومنانه، همدلی و احسان اجرا شد.