مردم همیشه در صحنه شهرستان ازنا در راهپیمایی متفاوت ۲۲بهمن بار دیگر حماسه آفریدند.