حسنی مقدم گفت: بانک های عامل باید ۱۵ درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، زیرا بر اساس سند آمایش لرستان، مهمترین محور و مولفه توسعه استان کشاورزی و دامپروری است.

به گزارش سفیرافلاک، اسفندیار حسنی مقدم در جلسه بررسی طرح های اشتغالزای حوزه کشاورزی شهرستانهای دلفان و سلسله اظهار داشت: بانک های عامل به استناد بند “ذ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم  ۱۵ درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، زیرا بر اساس سند آمایش لرستان، مهمترین محور و مولفه توسعه استان کشاورزی و دامپروری است.

وی با تاکید بر رفع تداخلات افزود: در این صورت بخشی از اراضی منابع ملی به نفع کشاورزی آزاد سازی شده و کشاورزان به راحتی می‌توانند سرمایه گذاری انجام دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به کشت گیاهان دارویی گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی در دو شهرستان دلفان و سلسله در دستور کار است زیرا گیاهان دارویی یکی از ظرفیت‌ها و اولویت‌ها در راستای ایجاد اشتغال و کاهش فقر است.

حسنی مقدم تصریح کرد: سقف اعتبارات آبیاری نوین در شهرستان دلفان شناور است تا طرح‌ها معرفی و در کارگروه استانی مصوب شود.