رژه موتوری به صورت خودجوش در لرستان به مناسبت روز جهانی قدس برگزار شد.