ورزشکاران و مدال آوران لرستانی از مردم برای حضور پرشور در انتخابات دعوت کردند.