ورزشکاران و مدال آوران لرستانی از مردم برای حضور پرشور در انتخابات و پای صندوق های رأی دعوت کردند.