امروز رای اولی ها از دلیل مشارکت خود در انتخابات گفتند.