مردم لرستان در اولین ساعات رای گیری حضوری حماسی از خود به نمایش گذاشتند.