مردم لرستان در انتخابات 1400 نیز همچون سایر انتخابات گذشته حماسه ای دیدنی خلق کردند و هرلحظه به موج این اتحاد و همدلی افزوده می شود.