مردم دلفان در انتخابات 1400 حماسه ای دیدنی از شور، شعف و بصیرت را خلق کردند.