حماسه انتخابات 1400 توسط لرستانی ها همزمان با سراسر کشور، نمایش غیرت و اتحاد و لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری درزمینه مشارکت حداکثری در انتخابات است.