مردم خرم آباد همچون سایر شهرهای لرستان حماسه ای دیدنی را به نمایش گذاشته و نشان دادند که می خواهند در آینده کشور خود سهیم باشند.