مردم پلدختر با حضوری حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان دادند که می خواهند در سرنوشت آینده کشور خود سهیم باشند.