با وجود قطعی‌های مکرر برق در لرستان، از سوی دولت هیچ رسیدگی و توجهی به روشنایی‌های غیر ضرور و هدررفت انرژی نمی‌شود.