2 هزار دوز واکسن ایرانی برکت وارد لرستان شده و برای داوطلبان و اعضای هیئت علمی مورد تزریق قرار گرفته است.

به گزارش سفیرافلاک، تاکنون دو هزار دوز واکسن ایرانی برکت وارد لرستان شده و به زودی محموله جدید واکسن ایرانی وارد استان می شود و مورد تزریق گروه های هدف قرار می گیرد.