کاروان سیار جشن غدیر در روستاهای کوهدشت به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی پرداختند.