هیأت های عزاداری کوهدشت در آستانه محرم به آماده سازی جایگاه های عزاداری در فضای باز اقدام کردند.