واحد تولیدی پس از ۲ سال تعطیلی با حمایت جهادی بسیج مهندسین صنعت سپاه بروجرد بازگشایی شد.