مرحله استانی سومین رویداد تخصصی تولید محتوای بسیج در لرستان برگزار شد.