روز دوم مرحله استانی تولید محتوای دیجیتال در لرستان در حال برگزاری است.