ساده بودن، نیت خدایی داشتن و با مردم رو راست و هم دل بودن یکی از راز های موفقیت «شهید حسن طهرانی مقدم» بود که دید مردم را نسبت به نظام اسلامی مثبت می کرد.