کلیپ ماجرای استخاره شهید «حسن طهرانی مقدم» در پرتاب یک موشک را مشاهده کنید.