بارش اولین برف زمستانی در کوهدشت باعث خوشحالی مردم این شهرستان و همچنین ایجاد جلوه های زیبا در نقاط مختلف شد.