‏عوامل راهداری کوهدشت در محور بابازید به پل سیمره و در منطقه بلوران به منظور جلوگیری از انسداد مسیر حضوری فعال دارند.