بارش برف زمستانی در کوهدشت درحال سفیدپوش کردن این شهر است.