ابراهیمی گفت: اظهار نظر تایید و یا تکذیب فرونشست بعد از ارائه مستندات صورت می گیرد.

رامین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: در راستای انتشار خبر فرونشست، به صورت کلی گفته شده که در برخی از زمین ها و بخش ها، فرونشست هایی مشاهده شده و بر همین اساس باید مستندات در این باره ارائه شود تا بتوان اظهار نظر کرد.

وی افزود: خود قلعه بر بستر سنگی می باشد و در صورتی که مستندات ارائه شود و فرونشست تایید شود قطعا اولویت برای رفع خطر از این بنای تاریخی در دستور کار قرار می گیرد البته بررسی ها و رصد به صورت مستمر از بخش های مختلف قلعه صورت می گیرد.

مدیر قلعه فلک الافلاک تصریح کرد: در خود قلعه، مجموعه های وسیعی وجود دارد که پارسال بخشی هایی از این مجموعه ترک برداشت و مرمت این ترک ها به روش نوین در دستور کار قرار گرفت و ترمیم شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: بهسازی سیستم الکتریکال طی پارسال و امسال انجام شده، همچنین مرمت بخش های دیگری از این مجموعه در حال انجام است که مشاوره گرفتیم که بازنگری طرح قبلی انجام شود و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارد و منتظر تصویب طرح هستیم.

وی بیان کرد: طی یک سال گذشته مورد خاصی که برای این بنا خطر ساز باشد، وجود نداشته و موضوع فرونشست تنها در صورتی که مستندات ارائه شود می توان تایید کرد.

انتهای پیام/