در هفته ۱۰۷ همه‌گیری کرونا در کشور، وضعیت ابتلا در ۳۰ استان کشور کاهشی شده است، اما موارد فوتی در ۱۹ استان افزایش نشان داه است.

به گزارش سفیرافلاک، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته دوم اسفند ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۱۰۷ اپیدمی در کشور، نشان می‌دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور در هفته اخیر ۳۶۳۴۹ نفر بوده، تعداد موارد بستری جدید ۸۶۰۸ نفر و تعداد فوتی‌ها در هفته اخیر ۱۲۷۸ نفر بوده است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان
ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان
ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور در هفته ۱۰۷ اپیدمی کرونا

روند همه‌گیری کووید ۱۹ در همه استان‌های کشور تا پایان هفته دوم اسفند ماه ۱۴۰۰، معادل هفته ۱۰۷ اپیدمی در کشور در ادامه می‌آید:

تهران

در هفته اخیر در تهران، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۲۳۲۸ نفر بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در تهران در هفته اخیر ۱۲۹۰ بوده و تعداد موارد فوت جدید ۱۵۳ نفر بوده است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

در عین حال در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان تهران کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

ایلام

در هفته اخیر روند بستری ایستا شده و موارد فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان به متوسط کشور تنزل کرده است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

سمنان

روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور پایین‌تر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته، اما فوت استان روند افزایشی داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشوری بیشتر بوده و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

یزد

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری روند نزولی داشته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

قزوین

در این هفته موارد بستری و فوت استان روندی کاهشی داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

گلستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

بوشهر

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر به حد متوسط کشور صعود کرده است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

اصفهان

در این هفته روند بستری کاهش یافته و موارد فوت روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر بیش از متوسط کشور است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت نزولی بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خوزستان

در این هفته موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش نشان می‌دهد. میزان بروز و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

در عین حال در هفته اخیر، ‌ شاهد کاهش موارد مثبت بستری در هفته اخیر در ۳۰ استان کشور بوده‌ایم. همچنین افزایش موارد مثبت متوفی در هفته اخیر در ۱۹ استان گزارش شده است.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان
ادامه روند کاهشی کرونا در ایران / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

انتهای پیام/

 • منبع خبر : ایسنا