کلیپ « یادمان شرهانی» از مجموعه هفت قسمتی راه آسمان #روایت_نور آماده مشاهده ودریافت است.