کلیپ «یادمان شلمچه» از مجموعه هفت قسمتی راه آسمان #روایت_نور آماده مشاهده ودریافت است.