کلیپ « یادمان فکه» از مجموعه هفت قسمتی راه آسمان #روایت_نور آماده مشاهده و دریافت است.