کلیدواژه #شهیدان_افلاکی توسط کاربران ترند نخست توییتر فارسی شد.

به گزارش سفیرافلاک، کلیدواژه #شهیدان_افلاکی، شعار کنگره ۶۵۴۴ شهید استان لرستان روز گذشته توسط کاربران لرستانی ترند برتر توییتر فارسی شد.

کاربران لرستانی ذیل این کلیدواژه محتواهای مربوط به کنگره ۶۵۴۴ شهید لرستان را منتشر کردند.