امیر علی حیدر امیری، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و بین الملل به تبیین بخشی از بیانات امروز مقام معظم رهبری پرداخت.