میر با بیان اینکه لرستان رتبه اول تولید حبوبات کشور را دارد، گفت: سطح زیر کشت نخود در استان ۷۸ هزار و ۵۵۰ هکتار می باشد که از این میزان، سطح زیر کشت نخود انتظاری ۱۷ هزار و ۸۵۰ هکتار است.

مجتبی میر در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به تغییر سیستم کشت نخود از بهاره به پاییزه، اظهار داشت: زمان کشت پاییزه از آبان تا نیمه اول آذر در مناطق گرم و زمان کشت انتظاری از اواخر پاییز تا نیمه اول بهمن در مناطق سرد می باشد که با سه محوریت بذر اصلاح شده، کشت مکانیزه و مدیریت صحیح مزرعه قابل اجرا می باشد.

وی افزود: دلیل تغییر کشت این است که رقم محلی دارای ضعف هایی است که نیاز به ارقام اصلاح شده برای تغییر سیستم کشت از بهاره به انتظاری است چرا که رقم محلی به دلیل تیپ بوته خوابیده، قابل برداشت با کمباین نمی باشد و به دلیل حساس بودن به سرما و بیماری و یا زودرس بودن آن، مناسب برای کشت انتظاری نیست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: همچنین به دلیل کاشت، داشت و برداشت سنتی، هزینه های تولید آن بالاست و از طرفی عملکرد آن در هکتار پایین است لذا برای تغییر سیستم کشت از بهاره به انتظاری باید سه اولویت بذر اصلاح شده، کشت مکانیزه و مدیرت صحیح مزرعه را در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد و در آمد کشاورزی پیگیری نمود.

میر مزیت های ارقام اصلاح شده نخود را برشمرد و گفت: برای تغییر این کشت لازم است کشاورز به کاشت به موقع، تراکم مناسب بذری، کاشت با کارنده های موجود، مبارزه با علف های هر، استفاده از رطوبت زمستانی، افزایش طول دوره زایشی و پراکنش مناسب بهاری ار در نظر بگیرد که با این اقدامات، پیش بینی عملکرد هزار و ۵۰۰ کیلو در هکتار حاصل می شود.

وی بیان کرد: در سال زراعی جاری کل سطح زیر کشت نخود در استان ۷۸ هزار و ۵۵۰ هکتار می باشد که از این میزان، سطح زیر کشت نخود انتظاری ۱۷ هزار و ۸۵۰ هکتار است که با توجه به تنش رطوبتی و دمایی حادث شده در سال زراعی، متوسط عملکرد ۵۰۰ کیلو در هکتار و تولید هشت هزار و ۹۲۵ تن حاصل گردید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان خاطر نشان کرد: در حالیکه در عملکرد کشت بهاره نخود، به ترتیب ۴۰۰ کیلو در هکتار با تولید ۲۴ هزار تن پیش بینی می شود و دلیل کاهش عملکرد و تولید کشت بهاره همان تنش رطوبتی و دمایی در طول فصل رشد محصول در سال زراعی می باشد.

انتهای پیام/