آئین عاشورای حسینی در روستای یارآباد دلفان برگزار شد.