کامیون های موکب داران در مرز مهران در حال خروج از مرز هستند.