خیل عزاداران و زائران ایرانی اربعین حسینی از مرز مهران در حال عبور هستند.