مردم عراق از زوار اربعین حسینی استقبال گرمی کردند.