عاشقانه‌هایی به سبک اربعین که حب حسین(ع) را مخابره می‌کند.