مردم لرستان علیه آشوبگران و اغتشاشگران یک راهپیمایی حماسی دیگر به نمایش گذاشتند.