شکوه دهه نودی ها سلام فرمانده در استان لرستان جلوه هایی از زیبایی و بصیرت را به نمایش گذاشت.