اعترافات فرد شعار نویس در اغتشاشات اخیر لرستان را در این کلیپ مشاهده کنید.