مردم الشتر با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان حماسه آفریدند.

به گزارش سفیرافلاک، مردم الشتر پا به پای ملت ایران امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پرشوری داشتند.