کسبه و بازاریان خرم آباد به صورت عادی به فعالیت خود مشغول هستند.