وضعیت بازار کوهدشت عادی بوده و مغازه ها باز و مردم در حال خرید روزانه خود هستند.